Vastgoed en inflatie: een onvoorzien gevolg

Publicatie datum: 26 september 2022 13:29
Zoals de meesten van ons hebben kunnen lezen is de inflatie in de maand augustus gestegen naar 12%. Dit is een recordpercentage dat in de afgelopen zestig jaar nog niet eerder door het CBS is gemeten. Duidelijk is dat de energieprijzen de grote boosdoener zijn in deze ontwikkeling van de inflatie in Nederland. Energie was in augustus 2022 maar liefst 151% duurder dan in augustus 2021 (in juli was dat nog 108%). Voor de vastgoedsector heeft inflatie op de korte termijn vooral gevolgen voor de huurprijsstijgingen. Registertaxateur Peter Kobes bespreekt een aantal scenario’s.

Maximering huurprijsverhogingen 

Op 1 mei 2021 trad de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten in werking. Met deze wet zit er tot 1 mei 2024 een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. Voor drie jaar stelt de Rijksoverheid de maximale verhoging op 1% plus de inflatie. De bedoeling van deze wet was om starters op de woningmarkt en middeninkomens te helpen een betaalbare huurwoning te vinden. Door de jaarlijkse huurprijsstijging in de vrije sector te maximeren, zouden extreme huurverhogingen kunnen worden voorkomen. Echter bij het in werking treden van deze wet is geen rekening gehouden met de huidige inflatiecijfers. 

Huur vrijesectorwoning

Stel dat de gemiddelde inflatie over 2022 uitkomt op circa 10% dan betekent dit dat de huurder van een vrijesectorwoning dus 11% meer huur moet gaan betalen. Dit geldt niet wanneer er een lager percentage in het huurcontract staat. Doordat de afgelopen jaren het inflatiepercentage laag was, zal men bij de totstandkoming van deze wet niet direct hebben stilgestaan bij de gevolgen van hoge inflatiepercentages. Laat staan van inflatiepercentages die hoger zijn dan 10% zoals we die nu zien. 

Als er contractueel geen afspraken zijn gemaakt over het te hanteren percentage betekent dit dat de huisvestingslasten voor huurders aanzienlijk zullen stijgen door de prijsstijgingen van huur en energie. Om dit te voorkomen, dient in ieder geval de koppeling tussen huren en inflatie losgelaten te worden. De toekomst moet uitwijzen in hoeverre de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten zal (moeten) worden aangepast.

Huur bedrijfsruimte

Stel, u bent huurder van een bedrijfsruimte en in uw huurcontract staat dat er sprake is van een jaarlijkse huurstijging op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Wanneer het CPI uitkomt op een percentage van 10% betekent dit dat uw huur kan worden verhoogd met dit percentage. Dat dit voor een aanzienlijke lastenverzwaring zal zorgen, moge duidelijk zijn. 

Hoe nu verder?

De komende periode zal er, zowel voor huurders als verhuurders, nog veel onzekerheid zijn over de invloed van de huidige inflatiecijfers op de huren. Wel is het belangrijk om altijd in contact te blijven met de huurder/verhuurder. Om, wanneer er zich problemen voordoen, te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn. Denk bij de verhuur van bedrijfsruimten bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van een huurprijsherziening.

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl