Omgevingswet

Er wordt achter de schermen hard gewerkt om de invoering van de Omgevingswet mogelijk te maken. De invoeringsdatum is vastgesteld op 1 januari 2024. Ook gemeenten moeten alle zeilen bij zetten om te kunnen voldoen aan alle verplichte acties die gereed moeten zijn bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Zo zal het begrip ruimtelijke ordening verdwijnen en plaatsmaken voor het begrip fysieke leefomgeving. De juristen van Thorbecke ondersteunen u graag bij de implementatie van de Omgevingswet. 

Het doel van de Omgevingswet?

De regering heeft met de Omgevingswet en bijbehorende AMvB’s vier verbeterdoelen:

  • Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht
  • Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving
  • Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving
  • Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving

Het vergroten van de inzichtelijkheid wordt bereikt doordat regelgeving straks vindbaar is op één plaats en niet verbrokkelt over meerdere verordeningen en beleidsregels. Daarom moet alle regelgeving bij gemeenten, die gaan over de fysieke leefomgeving worden opgenomen in het omgevingsplan. Met als resultaat: minder verordeningen en beleidsregels. De burger vindt op één plaats alle regels over de fysieke leefomgeving die op hem van toepassing zijn. Het omgevingsplan vormt hiervoor de grondslag. 

Omgevingsplan van rechtswege

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. De Invoeringswet en het Invoeringsbesluit zorgen ervoor dat er regels staan in het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Het tijdelijke deel bestaat uit:

  • Bruidsschatregels: dit zijn regels die verhuizen van rijksniveau naar gemeenteniveau
  • De Ruimtelijke regels: bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, beheerverordeningen, voorbereidingsbesluiten inclusief tracébesluiten die als voorbereidingsbesluit gelden, inpassingsplannen, exploitatieplannen
  • Regels uit enkele gemeentelijke verordeningen: erfgoedverordeningen, geurverordeningen, verordeningen afvoer regen- en grondwater

De Omgevingswet: welke acties moet u ondernemen?

De VNG heeft een lijst samengesteld van minimale acties die gemeenten moeten uitvoeren. Het gaat in deze lijst om twintig verplichte en zeven geadviseerde acties. Verplichte acties zijn onder andere het uitvoeren van gedecentraliseerde bodemtaken. Het hele pakket aan bodemtaken dat nu nog bij de provincie ligt, wordt overgedragen aan de gemeente. Ook is het de vraag hoe de vergunningverlening straks wordt ingevuld wanneer de toetsing voor bouwwerken deels bij een onafhankelijk kwaliteitsborger komt te liggen. Ondanks dat er nog geen verplichting ligt om een omgevingsplan voor het gehele grondgebied vast te stellen, moeten gemeenten wel in staat zijn om te werken met een tijdelijk omgevingsplan. Ook moeten gemeenten een omgevingsplan kunnen wijzigen. 

Wat kan Thorbecke voor u betekenen?

De juristen van Thorbecke hebben jarenlange ervaring in het ondersteunen van gemeenten bij juridische vraagstukken. Zij adviseren en ondersteunen gemeenten graag bij het implementeren van de Omgevingswet. Denk aan het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een gebiedsdekkend omgevingsplan, maar ook het uitzoeken van verordeningen en deze vooruitlopend aanpassen in lijn met het omgevingsplan. 

De juristen van Thorbecke staan voor u klaar

Advies of ondersteuning nodig bij de invoering van de Omgevingswet?  Bel 088-888 3000 of mail naar info@thorbecke.nl .

Medewerker aan het woord

Thea de Ruijter

 

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 
Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000

info@thorbecke.nl