Hoe kan datagedreven sturen een vlucht nemen?

Door: Robert Zondervan, adviseur

Publicatiedatum: 29 juni 2020 09:07
We hebben de afgelopen jaren veel initiatieven gezien waarin data en de juiste interpretatie ervan bijdragen aan het beleid van gemeenten. Anderzijds zie ik ook dat bestuurders vaak nog vasthouden aan het oude. Zo worden er kleine projecten ingericht en uitgevoerd om feeling te krijgen met het onderwerp. Dit is een logische wijze om datagedreven sturen te ontwikkelen en deze werkwijze wordt dan ook geadviseerd door bijvoorbeeld de VNG. Helaas zijn ook veel van deze initiatieven als een nachtkaars uitgedoofd…

Datagedreven werken neemt een vlucht

Datagedreven werken is werken op basis van systematisch verzamelde, beheerde, geanalyseerde en vervolgens geïnterpreteerde data. 

Binnen het beheer van basisregistraties wordt in de uitvoering steeds meer gebruik gemaakt van beschikbare data om het werk goed uit te voeren. Ik zie in mijn omgeving dat steeds meer gewerkt wordt op basis van gegenereerde (kwaliteits)rapportages. Dit komt door de duidelijke kaders die bestaan rondom het beheer van de basisregistraties. Het is met andere woorden eenvoudig om te beoordelen of een proces al dan niet goed loopt. Wat ik zie, is dat met behulp van eigen of verplichte audits wordt geanalyseerd of de verwerking van gegevens correct en volgens de wettelijke kaders verloopt. De rapportages van deze audits bieden inzicht in wat goed gaat en wat beter kan. Daar waar het beter kan, wordt door middel van analyse beoordeeld wat de oorzaak is. Deze oorzaak ligt vaak in het proces maar kan ook in de vakbekwaamheid van medewerkers of falende techniek liggen. 

En het datagedreven sturen, hoe kan dit een vlucht nemen?

Bij datagedreven sturen gaat het erom dat beleid wordt gemaakt, gecontroleerd en aangepast op basis van informatie die is verkregen door het verzamelen, analyseren en interpreteren van data. Deze data is ofwel intern verzameld ofwel afkomstig van een externe bron. Naar mijn mening biedt datagedreven sturen bestuurders de gelegenheid om anders dan voorheen snel te reageren op veranderingen binnen het bestuursgebied, in mijn geval is dat de gemeente. Waar eerder gewacht werd op jaarverslagen en periodieke rapportages kan men nu op ieder gewenst moment beschikken over de actuele stand van zaken op een bepaald onderwerp. Natuurlijk moeten wel de juiste randvoorwaarden geschapen worden om dit mogelijk te maken.

In mijn visie zou een bestuurder op ieder gewenst moment over actuele informatie moeten kunnen beschikken over het onderwerp dat hij behandelt. De definities voor deze informatie zijn vooraf vastgelegd en de kwaliteit van de gebruikte gegevens is bij de bronnen gecontroleerd en goed bevonden. Het bestuursakkoord zou als leidraad kunnen dienen. Dit wordt eens in de vier jaar vastgesteld en bevat de speerpunten en afspraken die gemaakt zijn in de coalitie. Door actuele informatie te verbinden aan de opgestelde speerpunten kan een beleidsmaker zien wat de effecten van zijn beleid zijn en bijsturen als dit nodig is. Anderzijds kan een raadslid het werk van de bestuurder heel goed controleren en desgewenst vragen stellen over de actuele stand van zaken. Om deze visie te realiseren moeten er nog wat stappen gezet worden. Eén van de belangrijkste stappen hierin, of eigenlijk twee, is de kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt voor de informatiebehoefte te waarborgen en het durven te vertrouwen op de kwaliteit van deze gegevens.

Conclusie

Kwaliteit van de gegevens is één van de belangrijke voorwaarden om datagedreven sturen een vlucht te laten nemen. Vanuit mijn visie op het datagedreven sturen adviseer ik gemeenten een goed gegevensbeheer in te richten, dit is namelijk de basis. Door de kwaliteit van de beheerde gegevens op het benodigde, betrouwbare kwaliteitsniveau te krijgen (met monitoring, verslaglegging en maatregelen op basis van de gerapporteerde conclusies) zal het gebruik ervan voor datagedreven sturen toe nemen.

Vertrouwen als basis

Maar dan zijn we er nog niet. Bestuurders moeten het vertrouwen krijgen dat de informatie die ze krijgen actueel en betrouwbaar is. Bovendien is het van belang dat de meerwaarde van actuele informatie wordt erkend. Het vertrouwen komt met bewezen kwaliteit en actualiteit van de gegevens. Door de juiste stappen te zetten kan ook in uw organisatie datagedreven werken een vlucht nemen naar datagedreven sturen.


Robert ZondervanContact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl