Vernieuwing Wkpb

Publicatiedatum: 18 juni 2019 12:05
De Wkpb staat voor “Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen”. Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat men wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen. Het gaat om bijvoorbeeld:
  • beschermde monumenten
  • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
  • Wet voorkeursrecht Gemeenten
  • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
  • maatregelen nodig voor de landsverdediging
  • sluitingen op basis van de Opiumwet
  • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen

Meer inzicht voor een optimale registratie

Het inzicht om te weten waar een publiekrechtelijke beperking op zit, is belangrijk voor het rechtsverkeer: bij aan- en verkoop van onroerende zaken moet kenbaar zijn welke beperkingen erop rusten, omdat die van invloed kunnen zijn op de waarde van de zaak. Voor een goede kenbaarheid is een goede registratie nodig, maar met de huidige Wkpb (ingangsdatum 2007) bleek geen optimale registratie mogelijk. Het belangrijkste knelpunt is dat er twee gescheiden systemen zijn voor publiekrechtelijke beperkingen. Gemeenten beheren hun eigen gegevens, de andere overheden gebruiken de Basisregistratie Kadaster. Gemeentelijke brondocumenten zijn niet via het Kadaster opvraagbaar. 

Implementatie van de nieuwe Wkpb

Samen met enkele andere, kleinere, knelpunten, was er voldoende aanleiding om in 2016 een vernieuwingstraject te starten onder de naam ‘Beter Kenbaar’. Aanvankelijk was dit gekoppeld aan de Omgevingswet. Eind 2017 is het project ‘verzelfstandigd’ toen de invoering van de Omgevingswet werd uitgesteld tot 2021. De vernieuwing van de Wkpb zal uiterlijk eind 2020 volledig geïmplementeerd moeten zijn. De essentie van het nieuwe systeem is dat álle beperkingenbesluiten binnen de huidige Wkpb in de Basisregistratie Kadaster (BRK) worden geregistreerd. Hiervoor is een transitie noodzakelijk van alle besluiten die nu nog in de afzonderlijke gemeentelijke beheersystemen zijn geregistreerd. Vervolgens zal het mogelijk worden om beperkingen ook te gaan registreren op basis van een BAG-object (denk aan een woning), een BGT- object (zoals een monumentale brug) en een vrije contour (bijvoorbeeld bij een milieuverontreiniging). Omdat alle gegevens in één systeem komen, kunnen gebruikers (vooral notarissen en makelaars) via één kanaal alle publiekrechtelijke beperkingen van alle overheden raadplegen, inclusief de onderliggende brondocumenten. En daarmee wordt de kenbaarheid van deze beperkingen enorm verbeterd.
Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl