Oh wat een jaar!

Publicatie datum: 7 februari 2023 13:51
De ontwikkelingen die de afgelopen jaren op lokale overheden afkomen, zijn bijna niet bij te houden. Neem daarbij de maatschappelijke opgaven en het feit dat we de laatste jaren van crisis naar crisis gaan... Er wordt veel gevraagd van publieke organisaties en dat zal het komende jaar niet anders zijn. In dit artikel zoomt Reinoud Plantinga, manager informatiemanagement, in op een aantal belangrijke ontwikkelingen voor 2023.

Jaarplan van de VNG 

Het VNG jaarplan telt voor 2023 maar liefst 114 (!) pagina’s met de volgende onderwerpen: Digitale informatievoorziening, Digitale veiligheid, Verantwoord datagedreven werken, Ethiek en digitale grondrechten en Trends en innovatie. Als het gaat om Trends en innovatie staan in het trendrapport informatiesamenleving van de VNG de volgende onderwerpen centraal: registratie van sensoren en algoritmen, desinformatie, de digitale ruimte en digitale veiligheid. Vervolgens komen desgevraagd de volgende prioriteiten op het gebied van informatievoorziening naar voren: digitalisering, integratie, databeveiliging, klantgerichtheid en innovatie. Volop kansen, maar ook grote uitdagingen en verplichtingen vanuit wet- en regelgeving. Dit betekent ook dat organisaties moeten prioriteren. 

Algemene informatiewet

Als je iets verder in de ontwikkelingen duikt dan valt op dat er 34 (!) generieke wetten en regels in kaart zijn gebracht met een relatie tot de informatiehuishouding van gemeenten. Vanuit de VNG is dan ook het idee ontstaan om aandacht te vragen voor een betere samenhang tussen de informatiewetten via een algemene informatiewet. 

De omgevingswet

Eén van de grootste wetswijzigingen zal in 2023 natuurlijk hoe dan ook op de agenda staan: De Omgevingswet. We gaan nu uit van inwerkingtreding op 1 januari 2024.

GEO Basisregistraties 

Het volgende onderwerp dat veel aandacht krijgt in het jaarverslag bij digitale informatievoorziening zijn de (geo) basisregistraties. In 2023 worden de specifieke basisregistraties van gemeenten verder uitgewerkt als onderdeel van de GDI, volgens de principes van Common Ground. 

Common Ground

Rondom de ontwikkeling van Common Ground is de ambitie om dit jaar een duidelijk programma met doelen op te stellen, met daaraan gekoppelde activiteiten en de mogelijkheid tot sturing van die activiteiten.

Samenhangende Objecten Registratie

Er worden financieringsafspraken gemaakt met het rijk om de bekostiging te herzien van het bijhouden en gebruiken van de bestaande geo-basisregistraties, om de ontwikkeling naar een Samenhangende Objecten Registratie mogelijk te maken. Het plan is om de huidige bijhoudingsprocessen van door gemeenten beheerde geo-basisregistraties efficiënter te maken.

Aanpassingen in de WOZ

Dit jaar wordt gestart met aanpassingen in de Basisregistratie WOZ op basis van het gewijzigde IMWOZ dat een volledige inhoudelijke beschrijving van de WOZ administratie geeft. Daarnaast zal dit jaar vanuit het landelijke programma ‘Regie op gegevens’ worden gewerkt aan een generiek sector-overstijgend kader dat veilige, betrouwbare en gebruiksvriendelijke digitale uitwisseling van gegevens mogelijk maakt tussen overheden, private en maatschappelijke organisaties.

Agenda Digitale Veiligheid

De VNG biedt gemeente met de Agenda Digitale Veiligheid een handelingsperspectief voor de bestuurlijke praktijk. Daarnaast is er de uitvoeringsagenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2023-2026 met de volgende hoofdresultaten: 

  • belangenbehartiging en onderzoek naar een kaderwet informatie
  • ontwikkeling digitale raadsacademie
  • ontwikkeling VNG Tech-ethische commissie
  • ontwikkeling kaders en inkoopvoorwaarden (o.a. camerabeleid)
  • opbouw community en belangenbehartiging en implementatieondersteuning rondom EU-wetgeving.

Goed op de hoogte blijven

Kortom, het is echt belangrijk om als gemeente goed aangesloten te blijven bij de ontwikkelingen om de agenda’s, kaders en handelingsperspectieven te kunnen gebruiken. En ook om zelf in ieder geval aan de slag te gaan met de (wettelijke) urgenties. Maar waar sta je als organisatie? En wat zijn de prioriteiten? Vragen waarover wij graag met u in gesprek gaan om deze samen te beantwoorden.

Meer weten? 

Bel voor meer informatie 088-8883000 of vul het contactformulier in via onderstaande button

 

 

Reinoud Plantinga

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl