Negatieve media-aandacht rond opvragen foto’s binnenzijde woningen voor WOZ

Publicatiedatum: 23 november 2022 12:53
Onlangs is er veel negatieve media-aandacht geweest vanwege het opvragen van foto’s van de binnenzijde van woningen aan belanghebbenden door WOZ-uitvoeringsorganisaties. Het opvragen van foto’s door uitvoeringsorganisaties wordt door veel belanghebbenden gezien als een inbreuk op de privacy en persoonlijke leefruimte. Voor een correcte uitvoering van de WOZ is het echter noodzakelijk dat uitvoeringsorganisaties beschikken over informatie van de binnenzijde van woningen. Regiomanager Bart Kranenborg RT vertelt er meer over.

Foto’s opvragen

Het opvragen van foto’s bij belanghebbenden is deels een gevolg van de werkwijze die veel uitvoeringsorganisaties hanteerden tijdens corona. Hier werden foto’s als alternatief voor inpandige opnames opgevraagd. Inmiddels wordt het opvragen van foto’s ook breder ingezet en blijkt het een efficiënte manier om informatie op te halen. Meer traditionele methoden zijn natuurlijk de bekende inlichtingenformulieren.

Wettelijke onderbouwing gegevensaanlevering

De wettelijke onderbouwing voor het verstrekken van inlichtingen is als volgt. Conform artikel 47, eerste lid van de AWR is gegevens aanleveren voor de WOZ wettelijk verplicht:

  1. Ieder is gehouden desgevraagd aan de inspecteur:
    a. de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn
    b. de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan - zulks ter keuze van de inspecteur - waarvan de raadpleging van belang kan zijn voor de vaststelling van de feiten welke invloed kunnen uitoefenen op de belastingheffing te zijnen aanzien, voor dit doel beschikbaar te stellen

Wat vindt de Waarderingskamer?

De visie van de Waarderingskamer op het vragen van foto’s is in eerste instantie een algemene. Zij stelt logischerwijs dat een juiste WOZ-waarde alleen kan worden vastgesteld wanneer uitvoeringsorganisaties beschikken over actuele en correcte gegevens. Vanuit dit perspectief stimuleert zij belanghebbenden ook om door uitvoeringsorganisaties gevraagde gegevens te verstrekken, zo ook foto’s. 

Het blijkt nu echter dat veel belanghebbenden problemen hebben met het aanleveren van foto’s vanwege de privacy. Het werken met foto’s is een middel dat goed past binnen onze huidige technologische wereld. Foto’s kunnen eenvoudig worden genomen, geüpload en beoordeeld. 

Nu is het echter zo dat foto’s niet expliciet in de wet worden genoemd als een verplichte manier van aanleveren: de wet is hier algemeen beschrijvend. Aansluitend is er ook geen jurisprudentie in de WOZ die stelt dat het een verplicht medium is. Daarom zijn belanghebbenden volgens de Waarderingskamer niet verplicht om daadwerkelijk foto’s aan te leveren, aangezien de gevraagde informatie ook op een andere manier aangeleverd mag worden. Daarmee zou het opleggen van een informatiebeschikking bij bezwaar (artikel 52a AWR) dus ook bot vangen, sec ten aanzien van het afdwingen van foto’s. 

Als er alternatieve manieren van aanleveren mogelijk zijn, kunnen die worden aangegrepen. Maar wanneer er foto’s worden gevraagd en de belanghebbende weigert deze af te geven, en hij werkt niet mee aan een andere manier om informatie aan de uitvoeringsorganisatie te verschaffen, dan treedt er bij bezwaarafhandeling in ieder geval wel een omkering van de bewijslast op.

Communicatie is de sleutel

Passend bij deze tijd is ook openheid en transparantie vanuit uitvoeringsorganisaties naar belanghebbenden. Hierbinnen kan het opvragen van foto’s absoluut een succesvolle manier zijn van informatie ophalen. De wijze van communiceren richting burgers is hierbij des te belangrijker. Leg daarbij goed uit waar de gegevens voor worden gebruikt en stel geen verplichtingen. Het duidelijk maken van het belang van juiste en actuele gegevens speelt daarin een grote rol. Want alleen met de juiste gegevens kan een correcte WOZ-waarde worden vastgesteld. Ook is het aan te raden om aan belanghebbenden te laten weten hoe er met de aangeleverde informatie wordt omgegaan. Hoe lang bewaart de uitvoeringsorganisatie de gegevens? Wie hebben inzage? Ook vanuit de AVG is dit zonder meer een belangrijke factor om bespreekbaar te maken.

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl