Invoering Omgevingswet: hoe staat het ermee?

Publicatiedatum: 7 november 2022 09:21
De Omgevingswet is al in 2015 en 2016 door beide kamers van het parlement aangenomen. De daadwerkelijke invoering van dit complexe stelsel omgevingsrecht verloopt weerbarstig… Waar de wet eerst op 1 januari 2023 zou worden ingevoerd, is deze nu weer uitgesteld met zes maanden, tot 1 juli 2023. Machiel Schilder, planoloog bij Thorbecke, geeft een update van de laatste stand van zaken.

Advies Raad van State 

De Raad van State adviseerde de regering in 2012 om het nut en de noodzaak van een geheel nieuw stelsel omgevingsrecht beter te onderbouwen. Daarnaast adviseerde de Raad om de nieuwe wetgeving gefaseerd per thema in te voeren, zoals ook bij de Algemene wet Bestuursrecht is gedaan. De regering en het parlement hebben deze adviezen niet overgenomen.. 

Gestelde voorwaarden door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft als voorwaarden voor haar instemming met de invoering per (toen nog) 1 januari 2023 gesteld dat:

  • het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) beter en uitgebreider wordt getest
  • er een enquête wordt gehouden op de werkvloer bij gemeenten onder adviseurs ruimtelijke ordening over de vraag of zij er vertrouwen in hebben dat invoering per verantwoord kan

Uitkomsten enquête

De enquête onder de mensen op de “werkvloer is inmiddels uitgevoerd. 69% van de geënquêteerden vond invoering op 1 januari 2023 niet verantwoord. De helft van de respondenten verwachtte forse vertraging bij essentiële dossiers als de woningbouwopgave.

Onzekere situatie en de reacties van gemeenten

De Eerste Kamer zou de Omgevingswet op 1 november jl. behandelen. Dan zou duidelijk worden of het nieuwe stelsel omgevingsrecht per 1 januari 2023 wordt ingevoerd. Het ministerie van BZK heeft het debat in de Eerste Kamer echter niet afgewacht en de invoering weer met 6 maanden uitgesteld tot 1 juli 2023 (zesde uitstelperiode!). Ook al is de invoering nu met een half jaar uitgesteld en is daar eindelijk duidelijkheid over, het blijft onzeker voor gemeenten of de wet er ook écht gaat komen.

Tot slot

Het Adviescollege ICT-toetsing adviseerde over het digitaal stelsel van de wet: “Indien besloten wordt tot verdergaand uitstel adviseert het Adviescollege de tijd te nemen voor een fundamentele heroriëntatie.” 

Dat lijkt mij ook nodig en nuttig voor de hele Omgevingswet: is deze wet nog wel de oplossing voor de uitdagingen van deze tijd of maakt deze wet vooral van alles nog complexer en onzekerder? 

Uiteraard houden we alle ontwikkelingen over de Omgevingswet nauwlettend in de gaten. We houden jullie op de hoogte.

 

 

Contact
Telefoon: 088-8883000
E-mail: info@thorbecke.nl
 
 
Volg ons via
 
 

Terug naar

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl