’’Daar hebben opdrachtgevers alleen maar profijt van.’’

Publicatiedatum: 18 mei 2021 09:47
Aan het woord is registertaxateur Hein Bleijenberg. We spraken Hein  over zijn werk als taxateur en de taxatieopdracht waar hij op dit moment mee bezig is.

Hoe zou je jouw rol als taxateur omschrijven?

’’ Thorbecke is gespecialiseerd in vastgoedtaxaties voor overheden en semi-overheden. Ik taxeer vooral marktwaarden van deze objecten, bijvoorbeeld in verband met een voorgenomen aan- of verkoop of subsidieverlening. Ook komt er geregeld een verzoek van onze opdrachtgevers om de werkelijke waarde (art. 40 OW) van een object te bepalen en de daarbij behorende volledige schadeloosstelling in kaart te brengen. Dit komt veel voor bij aanleg of verbreding van wegen of wanneer er een nieuwe woonwijk of een bedrijventerrein ontwikkeld wordt. Ik moet dan bepalen wat de waarde van het object is, of er sprake is van een waardevermindering van overblijvende delen en alle bijkomende kosten moeten in kaart worden gebracht. Denk hierbij aan een extra financieringslast, verhuiskosten, herinrichtingskosten, makelaarskosten enz. Als taxateur vind ik accuratesse tijdens een taxatieopdracht echt heel belangrijk. Zodat een opdrachtgever weet dat het allemaal goed is uitgezocht en dat het klopt wat er staat omschreven in het taxatierapport.’’

Hoe pak jij een taxatieopdracht aan?

’’Voordat Thorbecke een opdracht gegund krijgt, heb ik al inhoudelijk contact met de opdrachtgever. Bij het opstellen van de offerte brengen wij samen met de klant waarderingsgrondslag en de uitgangspunten van de taxatie goed in beeld. Na het gunnen van de opdracht begin ik met het verzamelen en analyseren van de nodige informatie, zoals kadastrale recherche en opvragen van de bouwtekeningen. Daarna kan ik het object ter plaatste gaan opnemen. En dat kan overal zijn want ik taxeer door heel Nederland. Omdat wij door heel het land werken brengen wij altijd de lokale markt goed in kaart. Goede informatievoorziening en uitgebreid marktonderzoek is hierbij essentieel. Het opnemen van die verschillende soorten vastgoedobjecten in combinatie met het taxeren in de verschillende regio’s, maakt mijn werk als taxateur enorm interessant en afwisselend.’’ 

Wat is een bijzonder object dat je hebt getaxeerd?

’’Laatst heb ik de marktwaarde van een oud drinkwater productiegebouw uit 1934 mogen taxeren. Dit in verband met een mogelijke verkoop. Het gebouw is inmiddels niet meer in gebruik. Na verkoop zal het gebouw ook een andere functie krijgen. Bijvoorbeeld een horeca- of woonfunctie. Aan mij de taak beide scenario’s uit te werken en van een marktwaarde te voorzien. Ik vond deze taxatie bijzonder om uit te voeren, omdat dit geen gebouw is waar je elke dag komt. Daarnaast was het erg leerzaam en interessant om een inkijk te krijgen in het zuiveringsproces van ons drinkwater, en was het een uitdaging om de verschillende soorten toekomstig gebruik te onderzoeken en te voorzien van een waarde.’’

Met wat voor taxatie ben je nu bezig?

’’Ik verdiep me graag in verschillende soorten vastgoed. Zo ben ik nu bezig met het taxeren van toekomstige natuurpercelen welke niet meer intensief agrarisch gebruikt mogen worden. Ik onderzoek wat het stikstof- en fosfaatgehalte en het grondwaterpeil voor invloed hebben op de taxatiewaarde van deze percelen. Deze waarden moeten door mij objectief en goed onderbouwd bepaald worden. De overheid ontwikkelt steeds meer natuurgebieden. Die ontwikkelingen brengen veel vragen met zich mee. Daarbij is de stikstofproblematiek nog steeds een belangrijk vraagstuk. Dat maakt taxeren zo leuk. Veel veranderingen in de wereld komen ook in het taxeren tot uiting, bijvoorbeeld ontwikkelingen rond stikstofreductie en duurzaamheid.’’ 

Hoe blijf je up-to-date als taxateur?

’’Ik sta ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) in de kamers Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Bedrijfsmatig Vastgoed en WOZ. Vanuit mijn interesse voor het modelmatig waarde bepalen van vastgoed ben ik ook nog lid van de Vakgroep Modelmatig waarderen van het NRVT. Veel opdrachtgevers eisen dat wij als taxateur zijn ingeschreven bij het NRVT. Het NRVT registreert namelijk vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels. Ook houdt het NRVT toezicht op de naleving van die regels om zo de kwaliteit van de registertaxateurs te borgen. Daarnaast moeten aangesloten taxateurs Permanente Educatie volgen. Dit zijn cursussen met actuele onderwerpen rond het taxeren van vastgoed om zo de vakkennis op peil te houden en de kwaliteit van de taxaties te waarborgen. Hier ben ik zelf ook echt een voorstander van. Alleen door bij te blijven in je vak kun je je werk als taxateur goed blijven uitvoeren. Nu, maar ook in de toekomst. En daar hebben opdrachtgevers, en ikzelf, alleen maar profijt van.’’

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl