Risicomanagement: bingo!

Door: Yosef Mahmoud, adviseur informatiemanagement

Publicatiedatum: 12 november 2019 11:25
Risicomanagement speelt een belangrijke rol binnen gemeenten. Vaak wordt risicomanagement echter gezien als een ‘verplicht nummer’ binnen een project of team. Het liefst wil men een risicosessie snel doorlopen. Dan kan men weer over tot de orde van de dag. Risicomanagement zien als een kans om een project of een (werk)proces effectiever, efficiënter en doelmatiger aan te pakken, is niet de eerste gedachte die bij mensen opkomt.

Doel risicomanagement

Er zijn verschillende doelen voor risicomanagement. Binnen projecten is het vaak bedoeld om een juiste inschatting te kunnen maken van de impact van het project op tijd en geld. En dit vervolgens door te kunnen vertalen in een planning en een raming (risicoreservering). Bij gemeentelijke processen wordt risicomanagement ingezet om kwetsbaarheden binnen het proces aan de kaak te stellen. Hiervoor zijn verbetermaatregelen vaak de oplossing. Denk bijvoorbeeld aan risicomanagement binnen informatiebeveiliging. Het doel is uiteindelijk dat het systeem steeds sluitender wordt en dat bewustzijn over informatiebeveiliging wordt vergroot. 

Bingo!

Tijdens het begin van een risicosessie heb ik vaak meegemaakt dat twee groepen te onderscheiden zijn. De sceptici die zich afvragen wat het nut en de noodzaak van risicomanagement nou eigenlijk is. En degenen die juist de voordelen van risicomanagement inzien en er het beste uit willen halen. De sceptici lijken soms wel bezig te zijn hun ‘bingo-risicokaart’ vol te krijgen door het noemen van alom bekende generieke risico’s, zoals veranderde wet- en regelgeving en het verloop binnen (project)teams. Deze risico’s zijn vaak exogeen en liggen buiten de invloedsfeer van een project of team. Wanneer risicomanagement echter met de juiste focus wordt toegepast, valt er heel veel te winnen. 

De juiste focus 

De kunst is om tijdens een sessie de juiste focus te pakken. Vaak wordt na het formuleren of benoemen van een risico de focus gelegd op de gevolgen ervan. Een logisch mechanisme want je wilt de impact op tijd(planning) en geld(budget) goed in kaart brengen. Die informatie heb je vaak nodig voor rapportages richting je opdrachtgever en/of het bestuur. Wanneer je erin slaagt tijdens een sessie om de focus te verschuiven van de gevolgen naar de oorzaken van het ontstaan van een risico, dan heb je pas echt ‘bingo’. Want de kern van risicomanagement is het treffen van de juiste beheersmaatregelen om de oorzaken van een mogelijk risico weg te nemen. Zo verklein je de kans dat een risico optreedt. Het is dus noodzakelijk dat risicomanagement goed en met de juiste focus wordt toegepast. Enerzijds voor een betrouwbare inschatting van een risicoreservering binnen projecten. Anderzijds om verbetermaatregelen binnen de gemeentelijke processen voor te stellen.  

Hoe ik dat meestal aanpak? 

Ik had het op enig moment gehad met de verplichte risicosessies waarin het moeilijk bleek om mensen te motiveren en te activeren. Ik heb een risicosessie ontwikkeld op maat, passend bij de vraag, behoefte en de risicobekendheid binnen het team of project. Het eindproduct van zo’n sessie is een risicodossier en/of -rapportage met de top 5 risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen. Als vervolg daarop besteed ik serieus tijd aan het inrichten van het risicomanagementproces. Dat geeft een uitstekende basis om verder te gaan met het project of team. 

Yosef MahmoudContact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl