Omgevingswet en zaakgericht (samen)werken

Door: Hans van Vulpen, adviseur informatiemanagement

Publicatiedatum: 10 februari 2020 10:51
De omgevingswet heeft veel impact voor gemeenten en andere bevoegde gezagen. De omgevingswet vraagt ook om een andere manier van werken. Vaak wordt die andere manier van werken in één adem genoemd met zaakgericht werken…

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is een procesgeoriënteerde manier van werken. Deze procesoriëntatie is gericht op het volbrengen van een taak, bijvoorbeeld de afhandeling van een aanvraag. Bij organisaties of afdelingen waarin het zaakgericht werken nog niet is ingevoerd, zie je een meer documentgeoriënteerde manier van werken. Veel processen zijn gericht op het leveren van een resultaat. Dit is met zaakgericht werken te bereiken. Het gaat samen met digitaal werken en het digitaal vastleggen en gebruiken van informatie, het opvolgen van processtappen en het toewijzen aan personen in het proces met de daar bijbehorende informatie. 

Werken met structuur

Een concrete afspraak bij de invoering van de omgevingswet is dat het huidige dienstverleningsniveau minimaal gehandhaafd blijft. Door de integratie van de verschillende loketten in één Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is een gestructureerde manier van werken nodig. In het stelsel is gestructureerd aanbieden van informatie een voorwaarde. Hiervoor zijn diverse standaarden ontwikkeld die het leveren mogelijk maken. 

Samenwerking met ketenpartners

Een nieuwe ontwikkeling is de verdergaande samenwerking tussen de diverse ketenpartners. In de huidige ruimtelijke- en VTH-processen wordt al binnen de eigen vakgebieden samengewerkt. De omgevingswet verlangt meer een integrale benadering van zaken, zowel binnen de eigen organisatie als met ketenpartners. Om de samenwerking binnen de juiste tijd en op het juiste niveau te laten werken, is een goede informatievoorziening in het proces noodzakelijk. Het volgen van een proces en het juist vastleggen van informatie is daarin steeds belangrijker. Het proces zal het VTH-systeem of het zaaksysteem overstijgen, omdat er meerdere organisaties betrokken zijn. Systemen zullen de informatie middels een samenwerkingsomgeving gaan uitwisselen. Elke ketenpartner moet daar zo goed mogelijk op aansluiten. 

Medewerkers als succesfactor

Alleen het goed inrichten van je processen en het goed aansluiten op het DSO en een samenwerkingsomgeving is niet voldoende, maar wel een belangrijke basis. De grootste succesfactor in deze processen zijn de medewerkers: zij moeten anders naar het werk gaan kijken. Voor sommigen zal het zelf radicaal anders zijn, omdat zij de overstap moeten maken naar zaakgericht werken én samenwerken in de keten. 

Aanvrager krijgt grotere rol in het proces

Tot slot zien we dat de aanvrager (de burgers en bedrijven) ook een steeds grotere rol in het proces gaan krijgen. Door de omgevingswet komt de aanvrager steeds meer centraal te staan. De communicatie met de burger zal steeds meer via de berichtenbox of via een gemeentelijk portaal gaan verlopen. Niet alleen het resultaat van het proces komt bij de aanvrager, maar ook de voortgang van het proces zal bij de aanvrager steeds meer zichtbaar worden. De Omgevingswet en zaakgericht (samen)werken… die twee zullen steeds meer samenkomen!

Hans van VulpenContact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl
Volg ons via
Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengenThorbecke Nieuwsbrief


Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl