‘Bewoonster moet kleur bekennen’

Door: Erland Dohmen, jurist

Publicatiedatum: 17 oktober 2019 13:33
Het lijkt zo onschuldig. Je wilt je huis een nieuwe kleur geven. Maar dat dit grote gevolgen kan hebben, ondervond een vrouw uit Den Helder, die haar huis ‘’appeltjesgroen’’ had geschilderd!

Klagende omwonenden 

Omwonenden hadden bij de gemeente geklaagd over de felle kleur, die erg zou afsteken tegen de andere huizen in de wijk. Tevens zou er overlast ontstaan door een groene gloed, die zou ontstaan na hevige zonneschijn. Er werd een onderzoek gestart door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Die concludeerde dat er sprake was van een welstandsexces; een zodanige extreme afwijking van de kwaliteitseisen dat de woning overgeschilderd diende te worden. Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder heeft deze conclusie overgenomen en per besluit d.d. 5 juli 2017 een last onder bestuursdwang opgelegd aan de bewoonster.

Bewoonster vecht besluit aan

De bewoonster van de felgroene woning was het (uiteraard) niet eens met het besluit van het college en stelde achtereenvolgens bezwaar en beroep in (zie de uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 24 september 2019, ECL:NL:RBAMS:2019:6987). De bewoonster voerde aan dat er in de wijk meerdere gekleurde woningen staan en dat zij erop mocht vertrouwen dat haar huis deze kleur mocht hebben, door een besluit om niet te handhaven uit 2008. Ook stond nergens duidelijk aangegeven welke kleuren de huizen in deze wijk precies mogen hebben, dus wist zij niet zeker aan welke regels zij zich moest houden.

Juridisch kader

Iedere gemeenteraad dient op grond van artikel 12a lid 1 Woningwet een welstandsnota vast te stellen. Deze welstandsnota bevat kwaliteitseisen voor zowel te bouwen bouwwerken (sub a) alsook reeds gebouwde bouwwerken (sub b). Voornoemde kwaliteitseisen mogen echter niet in strijd zijn met het vigerende bestemmingsplan (artikel 12 lid 3 Woningwet). Een bestemmingsplan gaat dus altijd boven de welstandsnota.

Onder welke omstandigheden sprake is van een welstandsexces staat vermeld in artikel 12 lid 1 van de Woningwet. Het uiterlijk van een bouwwerk mag niet in ernstige mate in strijd zijn met de eisen van welstand, zoals vermeld in de welstandsnota. Met andere woorden, bij ernstige afwijking van de kwaliteitseisen in de welstandsnota, is sprake van een welstandsexces. 

Een welstandsexces is gelet op voorgaande verboden. De bevoegdheid om hier (van overheidswege) tegen op te treden is neergelegd in artikel 13 juncto artikel 15 van de Woningwet. Artikel 13 van de Woningwet geeft het college de mogelijkheid een burger te verplichten zijn woning aan te passen aan de eisen van de welstand indien dat noodzakelijk wordt geacht (sub b). Artikel 15 Woningwet biedt daarbij de mogelijkheid een last onder bestuursdwang of een dwangsom op te leggen.

Uitspraak rechtbank Amsterdam

De rechtbank is van oordeel dat het college de last onder bestuursdwang terecht heeft opgelegd. Daarbij baseert de rechtbank zich op de Welstandsnota 2015 van de gemeente Den Helder. In die nota staat op pagina 33 het karakter van de wijk beschreven: Deze heeft een zelfstandig karakter door de geïsoleerde ligging en de toegepaste architectuurstijl met licht gekleurde gevels. Verder staat bij de kwaliteitseisen op pagina 34 dat sterk contrasterende en felle kleuren niet zijn toegestaan. Niet staat vermeld welke kleuren wel en niet zijn toegestaan. 

Volgens de rechtbank was dat ook niet noodzakelijk. Voldoende duidelijk is vermeld dat felle of sterk contrasterende kleuren niet zijn toegestaan. Daarbij mag de burger zelf uitkiezen welke kleuren hij kiest, zolang deze maar niet fel zijn. Een welstandsnota hoeft dus niet precies aan te geven welke kleuren wel en niet zijn toegestaan.

De bewoonster mocht zich volgens de rechtbank ook niet beroepen op het besluit uit 2008 om niet handhavend op te treden. Het ging toen om een andere, niet felle kleur. Daardoor was op dat moment geen sprake van een exces en bestond er geen (deugdelijke) grond voor handhaving. Doordat nu wel sprake is van een felle kleur, is een nieuw feitencomplex ontstaan. Hierdoor mocht in dit geval een onderzoek worden gestart en een nieuw besluit worden genomen (aldus de rechtbank).

Conclusie

De rechtbank Amsterdam heeft het beroep van de bewoonster ongegrond verklaard, maar de bewoonster heeft aangegeven in hoger beroep te willen gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt vervolgd dus!

 

 

 

Erland Dohmen

 

 

Contact

Telefoon: 088-8883000

E-mail: info@thorbecke.nl

 

 

Volg ons via

 

 

 

Terug naar

Missie van Thorbecke

Door daadkracht én in samenwerking

publieke organisaties verder brengen

 

 

Thorbecke Nieuwsbrief

 

Contact

088-8883000
info@thorbecke.nl