Algemene voorwaarden Thorbecke

1           Begrippen

1.1         Onder Thorbecke worden verstaan de besloten vennootschappen Thorbecke Tijdelijk Management B.V., Taxon Lokale Belastingen B.V. en Taxon Detacheringen B.V., mede handelend onder de naam Thorbecke.

1.2         Onder opdrachtgever wordt verstaan de (publiekrechtelijke) rechtspersoon waarmee Thorbecke een overeenkomst van opdracht heeft gesloten.

1.3         Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst van opdracht tussen Thorbecke en opdrachtgever.

1.4         Van “detachering” of “ter beschikking stellen van personeel” in de zin van deze voorwaarden is sprake als Thorbecke een medewerker (hierna: tijdelijk personeel of gedetacheerd medewerker) op verzoek van opdrachtgever ter beschikking stelt aan opdrachtgever teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van opdrachtgever werkzaamheden te laten uitvoeren op een door opdrachtgever aangegeven plaats.

1.5         Onder “Manager” wordt verstaan de rechtspersoon of natuurlijk persoon die Thorbecke inzet voor de uitvoering van de overeenkomst. De bepalingen en voorwaarden voor tijdelijk personeel zijn van overeenkomstige toepassing op de tijdelijk managers.

2           Toepasselijkheid

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Thorbecke diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2         Toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3         Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

3           Offerte en totstandkoming

3.1         Door Thorbecke zal aan opdrachtgever, behoudens spoedeisende omstandigheden, een schriftelijke offerte worden uitgebracht op basis van de door opdrachtgever aangeleverde eisen en specificaties van de prestatie. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2         Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Thorbecke opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Thorbecke zijn offerte baseert.

3.3         De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag voor de duur van zestig dagen, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is aangegeven.

3.4         Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na de acceptatie van de offerte door opdrachtgever (binnen de geldingsduur van de offerte) en nadat deze acceptatie door Thorbecke schriftelijk is bevestigd danwel door schriftelijke bevestiging van Thorbecke van het anderszins overeengekomene.

3.5         De overeenkomst met opdrachtgever heeft geen andere inhoud dan hetgeen in de schriftelijke bevestiging van Thorbecke staat vermeld.

3.6         Opdrachtgever mag de uit de overeenkomst met Thorbecke voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Thorbecke noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdragen.

4           Medewerking door opdrachtgever

4.1         Opdrachtgever zal Thorbecke steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

4.2         Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Thorbecke stelt of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Thorbecke het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Thorbecke tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

4.3         Ingeval medewerkers van Thorbecke op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden.

5           Prijzen, facturen en betaling

5.1         Alle genoemde prijzen in offertes en overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2         De uren die door het ter beschikking gesteld personeel zijn gewerkt, zullen door opdrachtgever aan Thorbecke worden vergoed op basis van het overeengekomen uurtarief. Het in de offertes en overeenkomsten genoemde uurtarief geldt maximaal voor de duur van de overeenkomst. Het uurtarief voor tijdelijk personeel geldt uitsluitend voor het in de opdrachtbevestiging genoemd ter beschikking gesteld personeel.

5.3         Indien dit in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vermeld is, is Thorbecke gerechtigd naast het tarief voor bestede uren ook andere kosten (zoals reiskosten) aan opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4         Prijswijzigingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen en algemene prijscompensatie, zullen aan opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van invoering van die wijziging(en).

5.5         Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt dat Thorbecke gerechtigd is schriftelijk op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

5.6         Thorbecke factureert wekelijks achteraf tenzij anders is overeengekomen. Partijen zullen in voorkomende situaties in de overeenkomst de termijnen vastleggen waarop Thorbecke de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan opdrachtgever in rekening brengt.

5.7         Facturen worden door opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Thorbecke, geldt niet als een bevrijdende betaling.

5.8         In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zal Thorbecke aan opdrachtgever een eindafrekening factureren. Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

5.9         Facturen van Thorbecke worden samengesteld aan de hand van de feitelijke gewerkte uren van het door Thorbecke ter beschikking gestelde personeel. De opdrachtgever is medeverantwoordelijk voor de juistheid van het factuurbedrag door controle aan de hand van de bij de factuur gevoegde urenverantwoording.

5.10       Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum bij de Administratie van Thorbecke te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verloren.

5.11       Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.

5.12       Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.

5.13       Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Thorbecke de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,--.

5.14       Iedere betaling door opdrachtgever strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoen van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.

6           Tijdelijk personeel

6.1         Thorbecke stelt aan opdrachtgever tijdelijk personeel ter beschikking. Thorbecke stelt in overleg met opdrachtgever de periode vast waarvoor het personeel ter beschikking wordt gesteld.

6.2         Thorbecke zal zoveel mogelijk zorg aanwenden als onder omstandigheden van Thorbecke redelijkerwijs verwacht mag worden om te voldoen aan de vereisten die opdrachtgever aan het tijdelijk personeel stelt.

6.3         De leiding over en het dagelijks toezicht op de door het ter beschikking gesteld personeel te verrichten werkzaamheden geschieden door opdrachtgever. De werkzaamheden worden op de door opdrachtgever aangegeven plaats uitgevoerd.

6.4         Indien een overeenkomst tot het inzetten van tijdelijk personeel is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Thorbecke steeds gerechtigd na overleg met opdrachtgever deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6.5         Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van het tijdelijk personeel te verzoeken (1) indien de gedetacheerde medewerker of tijdelijke manager aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en opdrachtgever dit binnen vijf werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk aan Thorbecke kenbaar maakt, dan wel (2) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de gedetacheerde medewerker of tijdelijke manager.

6.6         Thorbecke zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Thorbecke staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van opdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

6.7         Thorbecke spant zich er voor in dat de gedetacheerde medewerker of tijdelijke manager gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in dit artikel inzake vervanging.

7           Overname personeel

7.1         Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging geen medewerkers van Thorbecke die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

7.2         Bij overtreding van artikel 7.1 is opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke betaling van een passende schadeloosstelling van tenminste 20 % van de door betreffende medewerker op basis van het geldende uurtarief in duizend uren te behalen omzet.

8           Geheimhouding

8.1         Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. Thorbecke zal in dat kader alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Thorbecke zal deze geheimhoudingsplicht ook opleggen aan de ter beschikking gestelde medewerker of manager. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Bij overtreding van het in dit artikel genoemde, verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van € 10.000,-- (zegge: tien duizend Euro) per gebeurtenis en € 1.000,-- (zegge: één duizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete laat onverlet alle overige aanspraken welke de Opdrachtnemer terzake kan doen gelden op schadevergoeding.

8.2         Opdrachtgever zal tijdens de duur van de overeenkomst alsmede na beëindiging daarvan aan derden geen mededelingen doen en/of informatie verstrekken omtrent de aanpak, werkwijze, rapportage, e.d. van Thorbecke en het ter beschikking gestelde personeel.

9           Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1         Alle diensten van Thorbecke worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Thorbecke uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

9.2         Personeel dat aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld, werkt geheel en uitsluitend onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van opdrachtgever. In dat kader is Thorbecke jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van een fout van aan opdrachtgever ter beschikking gesteld personeel.

9.3         Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Thorbecke, indien Thorbecke bij de vervulling van haar verplichtingen fouten heeft gemaakt of nalatigheden heeft begaan, die een goed, met normale vakkennis uitgerust en met zorgvuldigheid handelende opdrachtnemer had moeten vermijden, echter uitsluitend voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Thorbecke.

9.4         De totale aansprakelijkheid van Thorbecke wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 25% van het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

9.5         De aansprakelijkheid van Thorbecke wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Thorbecke onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Thorbecke ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Thorbecke in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Thorbecke vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontstaan van de vordering.

9.6         Aansprakelijkheid van Thorbecke is uitgesloten voor indirecte schade, gevolgschade, schade als gevolg van overschrijding van de einddatum van het project, gederfde winst, gemiste besparingen, derving belastinginkomsten, derving rente, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Thorbecke voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Thorbecke voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 9.3 uit welken hoofde dan ook.

9.7         Opdrachtgever vrijwaart Thorbecke en de tijdelijk manager voor schade ontstaan, ook jegens derden, door handelen of nalaten van een (niet-)ondergeschikte van opdrachtgever, waaronder begrepen schadeaanspraken door derden jegens Thorbecke of de manager voortvloeiende uit de wet.

9.8         Opdrachtgever vrijwaart Thorbecke voor elke aanspraak van een derde wegens een fout van een aan opdrachtgever ter beschikking gestelde werknemer. Indien Thorbecke, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Thorbecke in dat kader schadevergoeding heeft moeten betalen, heeft Thorbecke voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.

10         Overmacht

10.1       Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Thorbecke, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door opdrachtgever aan Thorbecke zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Thorbecke is voorgeschreven.

10.2       Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11         Veiligheid

11.1       Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot medewerkers van Thorbecke die op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten. Opdrachtgever is jegens deze medewerkers van Thorbecke in dat kader volledig aansprakelijk en zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van Thorbecke kenbaar maken. Opdrachtgever vrijwaart Thorbecke uitdrukkelijk voor iedere aanspraak van medewerkers van Thorbecke te dier zake. Indien Thorbecke, ondanks het hiervoor gestelde, door een medewerker aansprakelijk wordt gesteld en Thorbecke in dat kader een schadevergoeding heeft moeten betalen, dan heeft Thorbecke voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtgever recht van regres.

12         Beëindiging overeenkomst

12.1       Indien de duur van de opdracht voor het ter beschikking stellen van personeel in de opdrachtbevestiging is vastgelegd dan eindigt de opdracht van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, na afloop van de periode zoals aangegeven in de opdrachtbevestiging.

12.2       Partijen kunnen de overeenkomst tussentijds beëindigen door opzegging bij aangetekend schrijven met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 1 maand. De opzeggende partij is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de wederpartij lijdt bij of ten gevolge van de tussentijdse beëindiging.

12.3       Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of enige andere uit hoofde van de samenwerking op partijen rustende verplichting.

12.4       Thorbecke en opdrachtgever hebben het recht om de opdracht met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring bij omstandigheden van gewichtige aard, waarbij van partijen, of één der partijen, niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de overeengekomen duur voort te zetten.

12.5       In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 BW kan elk der partijen de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen of indien beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van een der partijen. Thorbecke is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

12.6       Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikelen 12.3, 12.4 en 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij opdrachtgever bewijst dat Thorbecke ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Thorbecke vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.7       De overeenkomst kan tussentijds en met onmiddellijke ingang door Thorbecke worden beëindigd, indien één van de navolgende gevallen zich voordoet: (1) bij overlijden, ondercuratelestelling of onder bewindstelling van de tijdelijke manager; (2) bij een wijziging in de samenstelling van de directie van de manager, bij vertrek van de directeur van de manager bij de manager of bij verlies van het controlerend belang van één der aandeelhouders in de manager; (3) indien de overeenkomst tussen Thorbecke en de manager onverhoopt niet tot stand komt, dan wel - ongeacht door welke oorzaak – tussentijds wordt beëindigd. Thorbecke is gehouden om binnen 7 dagen na de kennisneming van het desbetreffende geval de overeenkomst bij aangetekend schrijven te beëindigen, bij gebreke waarvan de overeenkomst in stand blijft. Thorbecke is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die opdrachtgever lijdt bij of ten gevolge van de hier bedoelde onmiddellijke beëindigingmogelijkheden.

13         Belastingen

13.1       Thorbecke is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor het tijdelijk personeel in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-) premies voor sociale verzekeringen. Thorbecke vrijwaart opdrachtgever voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door Thorbecke van het tijdelijk personeel (de zgn. inlenersaansprakelijkheid), mits opdrachtgever de afwikkeling van de betreffende aanspraken geheel aan Thorbecke overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde informatie en, indien door Thorbecke gewenst, procesvolmachten verstrekt.

14         Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

14.1       Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Thorbecke totdat alle bedragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Thorbecke zijn voldaan.

14.2       Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

14.3       Thorbecke kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Thorbecke onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan Thorbecke verschuldigde bedragen betaald heeft.

15         Risico

15.1       Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdrachtgever zijn gebracht.

16         Rechten van intellectuele eigendom

16.1       Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Thorbecke, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

16.2       Indien in afwijking van artikel 16.1 Thorbecke bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Thorbecke onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele eigendom het recht van Thorbecke aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

17         Leveringstermijnen

17.1       Alle door Thorbecke genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Thorbecke bekend waren. Thorbecke spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Thorbecke niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Thorbecke wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

17.2       Thorbecke is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Thorbecke gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Thorbecke en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

18         Wijziging en meerwerk

18.1       Indien Thorbecke op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Thorbecke. Thorbecke is nimmer verplicht aan een verzoek tot het verrichten van meerwerk te voldoen en Thorbecke kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten

18.2       Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 18.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Thorbecke, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

18.3       Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Thorbecke opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

19         Boetebeding

19.1       Bij overtreding van het bepaalde in de overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden verbeurt opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding, vermeerderd met € 2.500,00 (zegge: vijfentwintighonderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt, dit onverminderd de bevoegdheid van Thorbecke om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

20         Rechts- en forumkeuze

20.1       Op iedere overeenkomst tussen Thorbecke en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2       Thorbecke en opdrachtgever zullen alle wettelijke bepalingen en de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden van Thorbecke in acht nemen.

20.3       Alle geschillen tussen Thorbecke en opdrachtgever die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen, met uitsluiting van andere gerechtelijke colleges, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

Missie van Thorbecke
Door daadkracht én in samenwerking
publieke organisaties verder brengen

 

 

Thrbecke Nieuwsbrief

 

Contact
088-8883000
info@thorbecke.nl